Home » Biografie

 

 Hallo ik ben Eagle Star Woman

Geboorte Naam Karin vdf Lameijer

Getrouwd met Talen

 

Ik ben geboren en getogen in Sneek in een gezin van 6 kinderen waarvan

ik de op 1 na de jongste ben. 

Ik was op zeer jonge leeftijd al heel speciaal zei mijn moeder altijd die noemde mij haar Engel op aarde.

Je kunt mij ook een Nieuwe Tijds Kind noemen

Mijn moeder heeft mij altijd verteld en uitgelegd dat wat ik wist, zag, voelde of hoorde,rook,  proefde, dus heel normaal was,  

omdat haar oma dit ook had en hier vaak mee werkte.

Nu is het zo dat alle mensen op aarde met deze talenten  geboren worden het dus aan jezelf hoe jij dit gaat benutten,  

en op welke manier.

De een wordt kunst tekenaar of schilder, de ander wordt zanger, noem maar op.

Alleen niet allemaal van mijn familie werken ze met hun talenten zoals ik.

Nu weet ik  toen al in een bijzondere positie zat, alleen werd het destijds niet begrepen ( nieuwe tijds kind dus)

ik hoorde er niet bij, en was stom en wist dingen die ik niet kon weten,

dus ik zonderde mij dan altijd af, en was veel liever in de natuur met dieren, daar kon ik mee praten. 

Of ik stond s 'avonds naar de sterren te kijken, maar mijn moeder heeft gelukkig altijd geprobeerd

om mij toch met andere kinderen te laten spelen, ook al vond ik dit vaak heel moeilijk want

ik werd vaak als stom en raar betiteld,

ik had dan ook geen echte vriendinnen of vrienden.

En dan was het thuis ook niet even makkelijk, dus het nodige meegemaakt in alcohol misbruik

maar ook seksueel misbruik, en dan het lichamelijk geweld wat er vaak aan te pas kwam. 

Mijn leven ging beslist niet over rozen.

Dit is geen gemakkelijke strijd geweest,.. ik ben er dan ook niet ongeschonden zeer zeker wel  

sterker uitgekomen en geestelijk en lichamelijk heel wat rijker.

Heb een vreselijk eerste huwelijk achter de rug en dat 8 jaar vol gehouden,

ik ben zowel geestelijk als lichamelijk mishandelt geweest in die periode,

tot dat ik mijn gids hoorde en zei, Karin wordt het niet eens tijd dat je nu een ander pad gaat lopen,

die van jou zelf en vooral van geluk.

Dus meteen actie ondernomen . Een tijd na mijn scheiding,  ben ik mijn huidige man tegen gekomen,

die nu zoals wij dit weten ook mijn zielenmaatje is. En hij  steunt mij volledig in wat ik nu doe.

Ik heb ook mijn eigen  Healing talenten meegekregen, en mag soms een fijne healing geven aan mensen.

Dit alles gebeurt door mij via de Engelen en universele energie, ook heb deze healing extra kracht mogen geven

door een studie van eerst Reiki 1 en 2 tot   ik ben gecertificeerd in het Usui shiki Ryoho System.

En later kwam  Magnified Healing® op mijn pad. 

En ben nu practioner van de Access consciousnness®️ Barss 

Waarom gebruik ik de Medicijn naam Eagle Star Women?

Ik ben ingewijd in de Wolfclan Teachings, vandaar mijn prachtige naam van de spirit Elders ontvangen,

deze Wolfclan Teachings 

Ik ben zelf niet bevoegd Wolf Clan Teachings te geven, maar mijn teacher Dancing Cloud in Leeuwarden wel.

Zie de linken pagina voor info en Haar website.

Ik ben gecertificeerd tot Master Magnified Healing® Teacher en de Practitioner of 3e fase light healing

Alles tools waarmee ik werk in mijn praktijk werk ik nu al 24 jaar mee.

Ervaring/Kennis:

Ik ben Helder wetend,  helder voelend,  helder horend,  helder ziend,  

ik ruik of proef ik dingen en neem dus veel waar.

Ik kan ook contact maken met overleden dierbaren. Ik ben dan ook nog zeer Empathisch.

Hiermee kan ik pijnen en belevenissen van anderen goed oppikken tijdens een consult,

heel veel mensen zeggen dan: " heb jij daar geen last van" dan antwoordt ik

dat ik nu heel goed weet wat te doen hiermee maar dat het wel nodig is om dit te ervaren.

Een geruime tijd ben ik nu werkzaam als Medium en spiritual Healer in mijn eigen bedrijf,

ik gebruik hierbij mijn sterk ontwikkelde intuïtie en gezond verstand, want ik ben echt niet zweverig,

ik sta letterlijk met beide voeten op de grond juist omdat mijn horoscoop en ascendant beide aarde tekens zijn,

en ik word hierin bij gestaan door de gidsen en de Engelen.

De toekomst is soms moeilijk te voorspellen omdat dat bij u zelf ligt wat u hier mee doet.

Soms mag ik een tipje van de sluier oplichten. Of ik kan samen met u kijken of u nog steeds uw eigen pad loopt.

 

Raadpleeg in geval van uw gezondheid- problemen altijd uw arts of specialist.

 

Wilt u een spiritueel consult van mij,

verwacht ik van u open en eerlijkheid dan doe ik dit met veel liefde licht en kracht.

Heel erg bedankt dat je mijn pagina boekt en leest

>>>>>>> Contact Pagina <<<<<<<<<<

ENGLISH

Hi I'm Eagle Star Woman

Birth Name Karin Lameijer

Married to Languages


I was born and raised in Sneek in a family of 6 children of which

I am the second youngest.

I was very special at a very young age, my mother always said she called me her Angel on Earth.

You can also call me a New Age Child

My mother always told and explained to me that what I knew, saw, felt or heard, smelled, tasted, so was very normal,

because her grandmother had this too and often worked with it.

Now it is true that all people on earth are born with these talents, so it is up to you how you will use this,

and in what way.

One becomes an art draftsman or painter, the other becomes a singer, you name it.

Just not all of my family work with their talents like me.

Now I know I was in a special position then, only it was not understood at the time (so new age child)

I didn't belong, and was stupid and knew things I couldn't know,

so I always isolated myself, and I much preferred being in nature with animals, I could talk to them.

Or I was looking at the stars at night, but luckily my mother always tried

to let me play with other children, even though I often found this very difficult because

I was often called stupid and weird,

I had no real girlfriends or friends.

And then it wasn't easy at home either, so experienced the necessary in alcohol abuse

but also sexual abuse, and then the physical violence that often involved.

My life was definitely not a bed of roses.

This has not been an easy battle, .. I am not unscathed for sure

stronger and mentally and physically much richer.

Had a terrible first marriage and lasted 8 years,

I was abused both mentally and physically during that period,

until I heard my guide say, Karin, isn't it about time for you to walk a different path now,

your own and above all of happiness.

So take immediate action. Some time after my divorce, I met my current husband,

who now as we know is also my soul mate. And he fully supports me in what I do now.

I have also been given my own Healing talents, and I can sometimes give a nice healing to people.

All this is done by me through the Angels and universal energy, I was also able to give this healing extra power

through a study of first Reiki 1 and 2 until I am certified in the Usui shiki Ryoho System.

And later Magnified Healing® came my way.

And am now a practitioner of the Access consciousness®️ Barss

Why am I using the Medicine name Eagle Star Women?

I have been initiated into the Wolfclan Teachings, hence my beautiful name of the spirit received Elsewhere,

these Wolfclan Teachings

I am not authorized to give Wolf Clan Teachings myself, but my Dancing Cloud teacher in Leeuwarden is.

See the links page for info and her website.

I am certified as a Master Magnified Healing® Teacher and the Practitioner of 3rd phase light healing

I have been using all the tools I work with in my practice for 24 years now.

Experience/Knowledge:

I am clear knowing, clear feeling, clear hearing, clear seeing,

I smell or taste things and therefore perceive a lot.

I can also connect with deceased loved ones. I am also very Empathetic.

This allows me to pick up pains and experiences of others during a consultation,

a lot of people say: "doesn't it bother you" then I answer

that I now know very well what to do with this, but that it is necessary to experience this.

For quite some time now I have been working as a Medium and Spiritual Healer in my own company,

I use my highly developed intuition and common sense, because I'm really not floating,

I literally have both feet on the ground precisely because my horoscope and ascendant are both earth signs,

and I am assisted in this by the guides and the Angels.

The future is sometimes difficult to predict because it is up to you what you do with it.

Sometimes I can lift a corner of the veil. Or I can work with you to see if you are still walking your own path.


In case of health problems, always consult your doctor or specialist.


Would you like a spiritual consultation from me,

I expect open and honesty from you, then I do this with a lot of love, light and strength.

Thank you so much for booking and reading my page

>>>>>>> Contact Page <<<<<<<<<<