Algemene Voorwaarden en Privacy in English below Dutch      

1. Karin Eagle Star Woman verstaat in deze algemene voorwaarden onder het afnemen van een ‘dienst’, alle activiteiten die de praktijk in opdracht van een afnemer levert of uitvoert.


2. Bij aanmelding voor het afnemen van een ‘dienst’ van de praktijk, is men verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen en bij te laat afmelden is er geen terug betaling.


3. Een aanmelding voor het afnemen van een ‘dienst’ zowel mail telefonisch of  in de praktijk, geschied altijd op vrijwillige basis en houdt tevens in dat akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden.


4. Degene die zich aanmeldt voor het afnemen van een ‘dienst’ bij de praktijk dient zich vooraf op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.


5. Het verschuldigde bedrag voor het afnemen van een ‘dienst’ bij de praktijk, dient maximaal 24 uur voor aanvang overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL70RBRB8835523036 t.n.v.  Karin Talen Lameijer 

tenzij anders overeen gekomen. of via een betaallink zoals PayPal hier ook op de website 

 

6. Een aanmelding voor het afnemen van een ‘dienst’ bij de praktijk is van rechtswege bindend en kan alleen in overleg met de praktijk worden ontbonden. Afmelden tenminste binnen 24 uur.


7. Bij een in gebreke stelling van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een eventuele invorderingsmaatregel, geheel voor rekening van de afnemer zijn.


8. Indien buitengewone omstandigheden, buiten schuld van afnemer om, er toe leiden dat een al gedane aanmelding niet plaats kan vinden, zal Karin Eagle Star Woman eventuele gedane betalingen restitueren.


9. Karin Eagle Star Woman kan niet verantwoordelijk en daarom aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  verbetering aan je gezondheid nadat je een Holistische healing hebt ontvangen van Karin Eagle Star Woman.


10. Karin Eagle Star Woman pretendeert aanvullend te zijn op de reguliere gezondheidszorg maar zal deze nooit gaan vervangen.


11. Bij (lichamelijke en/of psychische) medische klachten dient de afnemer van een ‘dienst’ bij de praktijk altijd eerst een arts of specialist te consulteren.


12. Een afnemer van een ‘dienst’ bij de praktijk is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en gesteldheid voor, tijdens en na een behandeling bij de praktijk. Zorg ervoor dat dit ook bekend is bij de arts of specialist en daar jou traject hebt afgerond.


13. De afnemer is voor aanmelding van een eventuele behandeling(en) bij de praktijk verplicht om eventuele medicijn-, buitensporig alcohol of drugsgebruik aan te geven. 


14. Karin Eagle Star Woman behoud zich te allen tijde het eenzijdig recht voor om zonder opgave van reden, aanmeldingen voor het afnemen van een ‘dienst’ te weigeren.


15. In geval van eventuele geschillen die op treden als gevolg van een ontevreden afnemer van een ‘dienst’, zal Karin Eagle Star Woman haar uiterste best doen om het geschil op te gaan lossen.

 

General Terms and Conditions and Privacy

 

1. In these general terms and conditions, Karin Eagle Star Woman defines the purchase of a 'service' as all activities that the practice provides or carries out on behalf of a customer.


2. When registering to purchase a 'service' from the practice, you are obliged to pay the amount due and if you cancel too late, there will be no refund.


3. A registration to purchase a 'service', whether by email, telephone or in practice, is always done on a voluntary basis and also implies agreement to these general terms and conditions.


4. Anyone who registers to purchase a 'service' from the practice must inform themselves in advance of these general terms and conditions.


5. The amount due for purchasing a 'service' at the practice must be transferred no later than 24 hours before the start to bank account number: NL70RBRB8835523036. Karin Talen Lameijer

unless otherwise agreed. or via a payment link such as PayPal here on the website

 

6. A registration to purchase a 'service' from the practice is legally binding and can only be dissolved in consultation with the practice. Unsubscribe at least within 24 hours.


7. In the event of default of payment, the resulting costs associated with any collection measure will be entirely borne by the customer.


8. If extraordinary circumstances, through no fault of the customer, mean that a registration that has already been made cannot take place, Karin Eagle Star Woman will refund any payments made.


9. Karin Eagle Star Woman cannot be held responsible and therefore liable for any loss/theft/damage of goods in the practice.


10. Karin Eagle Star Woman pretends to supplement regular healthcare but will never replace it.


11. In case of (physical and/or psychological) medical complaints, the customer of a 'service' at the practice must always first consult a doctor or specialist.


12. A customer of a 'service' at the practice is at all times responsible for his or her health and condition before, during and after treatment at the practice. Make sure that this is also known to the doctor or specialist and that you have completed your process there.


13. Before registering any treatment(s) at the practice, the customer is obliged to report any medication, excessive alcohol or drug use.


14. Karin Eagle Star Woman reserves the unilateral right at all times to refuse registrations for purchasing a 'service' without giving any reason.


15. In the event of any disputes that arise as a result of a dissatisfied customer of a 'service', Karin Eagle Star Woman will do her utmost to resolve the dispute.

Ja het is zo ver ik ben goed bevonden voor wereldwijde practioner therapeut Van IPHM
Trots dat ik erkenning krijg voor wat ik altijd heb gedaan en nog ga doen

Yes it is so far I have been approved for global practitioner therapist Van IPHM
Proud to be recognized for what I have always done and will continue to do

 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
  Karin Eagle Star Woman
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact pagina

Privacyverklaring en Cookie beleid

Karin Talen Lameijer, gevestigd aan de Buizerdstraat 22 te Creil , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Karin Talen Lameijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Eagle Star Woman
Zij is te bereiken via contact pagina

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karin Talen Lameijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Karin Talen Lameijer verwerkt:

 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief en workshopdeelnemers:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Na deelneming van  cursussen  of verzending van benodigheden van de deelgenomen cursussen of het verzenden van Bach Bloesems :
 • Voor- en achternaam
 • M / V
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Voor Bachbloesemklanten:
 • Voor- en achternaam
 • M / V
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Karin Talen Lameijer op via contact pagina  dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karin Talen Lameijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Afhandelen van betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Karin Talen Lameijer verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
  Karin Talen Lameijer
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker Karin Talen Lameijer ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Karin Talen Lameijer
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:

 • Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zolang u deelnemer bent aan online cursus/of klant in het algemeen:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ben u een klant dan worden uw gegevens bewaard in het programma Excel. Daarnaast heeft ze een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp, ook hierbij heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat alle gegevens goed bewaard worden! Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
  Karin Talen Lameijer
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Karin Talen Lameijer
gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Karin Talen Lameijer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
  Karin Talen Lameijer
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact pagina

 

K.v.K  62564447-   

BTW ident.Nr. NL001466007B47